Extra uppdrag 2022

PKC har inför 2022 av Region Stockholm fått ett extra uppdrag med målet att utöka utbudet av utbildningar i palliativ vård för läkare på särskilt boende och för medarbetare inom kommunal vård och omsorg. Detta möjliggörs genom extra ekonomiska resurser medel via statliga stimulansmedel.

När detta blev klart (november 2021) började vi PKC att på olika sätt inventera vilka satsningar vi borde göra. Workshops med läkare på SÄBO och olika webbenkäter gick ut och sammanställdes. Samtidigt kom det två intressanta rapporter (från Stiftelsen Äldrecentrum och Nestor FOU) som blev ett värdefullt bidrag i vår planering. Våra utgångspunkter var att utbildningarna/materialet vi skulle ta fram skulle:

 • motsvara de behov som läkare på SÄBO och kommunerna själva angivit
 • komplettera PKC:s befintliga utbud
 • leva kvar i flera år med goda möjligheter att uppdateras
 • bygga på den senaste kunskapen
 • tas fram av interna och externa experter inom det aktuella ämnesområdet
 • förankras hos olika referenspersoner (läkare på SÄBO och särskilda referensgrupper)
 • kunna genomföras under 2022

Utbildningssatsningar

Efter beslut i PKC:s styrgrupp så landade vi i följande utbildningssatsningar.

1. Samtal och kommunikation

 • Utbildning för läkare på SÄBO
  Fokus på vad, hur, etiska dilemman och beaktandet av närståendes behov.
 • Utbildning för legitimerad personal och omvårdnadspersonal inom SÄBO
  En utveckling av redan befintlig utbildning med fokus på att möta olika typer av känslor, förhållningssätt men också hur mer planerade och strukturerade samtal kan se ut.
  Dessa utbildningar tar vi fram med hjälp av Palliativt utvecklingscentrum i Lund.

2. Utökad digital kunskapsbank. Webbutbildningar inom följande områden

Målgruppen är främst läkare och sjuksköterskor på särskilt boende.

 • Symtomkontroll i palliativ fas på SÄBO
 • Smärta i palliativ fas på SÄBO
 • Akuta tillstånd i palliativ fas på SÄBO
 • Sårvård i palliativ fas på SÄBO
 • Palliativ vård och demens på SÄBO
 • Nutrition i sen palliativ fas på SÄBO

3. Målgruppsinriktade satsningar

 • Utbildning för chefer och ledare - att leda utifrån palliativt förhållningssätt
  Syftet är att utveckla kompetens för att leda och verka för palliativt förhållningssätt inom kommunal vård och omsorg
  Start januari 2023
 • Legitimerad personal inom kommunal vård och omsorg
  Fokus på teamarbete och symtomkontroll
  Fysisk endagsutbildning. Första omgången är den 9 november:
  Symtomkontroll och teamarbete
 • Särskilda utbildningsdagar – mer kan tillkomma
  14 december - Tidigt palliativt förhållningssätt - hur gör man i praktiken?
  Teori och praktik med goda exempel.
  Anmälan öppen redan nu: Tidigt palliativt förhållningssätt inom äldreomsorgen – hur gör man i praktiken?

Våren 2023

 • Slutkonferens Extra uppdrag
 • Föreläsningar, workshops utifrån PKC:s nya utbildningssatsningar