Välkommen till en utbildning som ger möjlighet till utbyte med andra och konkreta idéer för hur man kan jobba på den egna arbetsplatsen. Symtomkontroll, teamarbete och kommunikation är en röd tråd genom dagen. Du kan göra utbildningen enskilt eller tillsammans med andra från din verksamhet.

Inbjudan i PDF-format kan laddas ner här bredvid.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs fysiskt. Dagen kommer att bjuda på fördjupning inom fyra områden: bedömning av palliativt vårdbehov, symtomlindring, kommunikation om förändrat vårdbehov samt vård i livets slut. Utbildningen fokuserar på teamarbete utifrån tidigt och sent palliativt skede. Du får ta del av patientfall och förinspelat material som därefter diskuteras i grupp. Gruppernas arbete följs upp i det gemsamma mötet.

Förberedelse för deltagande:

Skriv ner ett eget patientfall, ca ½ A4, som du upplevt varit förenat med svårigheter rörande palliativt förhållningssätt från din arbetsplats. Närmare instruktioner kommer i god tid inför utbildningen.

Datum

Onsdag 25 oktober 2023, kl. 08.30–16.00

OBS: Utbildningen anordnas även onsdagen den 6 september 2023.

Plats

Josabethsalen, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5

Lärandemål

Erhålla ökad kunskap om principer och praktiska råd vid:

  • Bedömning av palliativt vårdbehov och förhållningssätt
  • Symtomskattning och behandling
  • Kommunikation vid förändrat vårdbehov till patient, närstående och team
  • Vård i livets slut

Målgrupp

Legitimerad personal som arbetar på vård- och omsorgs-boende eller gruppboenden inom LSS och socialpsykiatri, samt läkare med ansvar för dessa verksamheter. Utbildningen erbjuds medarbetare/verksamheter som arbetar på uppdrag av kommuner anslutna till PKC.

Kursledare

Lilian Fransson och Kerstin Witalis, sjuksköterskor, vårdutvecklingsledare PKC

Kostnad

Kostnadsfritt för målgrupp enligt ovan.

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 24 oktober 2023.

Anmälningsformulär

Arbetar på uppdrag av*
Jag önskar PKC:s nyhetsbrev