Närstående – en palliativ hörnsten

En videoföreläsning med Ingeli Simmross, leg. sjuksköterska.

Inspelningsdatum: 2018-11-27
Längd: 0:09:43

Beskrivning

Det palliativa förhållningssättet bygger på de fyra hörnstenarna Kommunikation & relation, Teamarbete, Symtomlindring samt Närstående. Oberoende av vårdform är hörnstenarna ett slags arbetsredskap som synliggör viktiga områden för att den palliativa vården ska fungera. Det är viktigt att inkludera närstående i vården av den svårt sjuka och döende patienten och vårdpersonal behöver vara uppmärksamma på närståendes individuella behov av stöd.

 Den här filmen tar bland annat upp frågorna:

  • Vem är närstående?
  • Vilket stöd behöver närstående?
  • Vad är viktigt för oss vårdpersonal att tänka på i kontakten med närstående? 

Filmen avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall.