Palliativa vårdinsatser är viktiga för god symtomlindring sista veckan i livet för patienter med hjärtsvikt

Referat av en ny artikel av Årestedt et.al. vid Palliativt forskningscentrum, PFC, rörande samband mellan palliativa vårdinsatser och symtomlindring hos patienter med hjärtsvikt.

  Referat av Cecilia Bauman (f.d. Högberg), leg. sjuksköterska och vårdutvecklingsledare på PKC

  Förekomsten av hjärtsvikt ökar världen över och prognosen för den som drabbats är dålig. Framsteg inom behandlingen av hjärtsvikt har förlängt överlevnaden men botar inte sjukdomen och fler patienter med hjärtsvikt vårdas nu en längre tid i sjukdomens slutskede.

  Genom att analysera data från Svenska palliativregistret och dödsorsaksregistret för 4215 patienter, har Årestedt med flera funnit ett samband mellan palliativa vårdinsatser och symtomlindring hos patienter med hjärtsvikt. Studiens syfte var att identifiera förekomsten av symtom som smärta, andnöd, ångest och illamående samt att identifiera symtomlindrande faktorer sista veckan i livet hos patienter med hjärtsvikt.

  Resultatet visar att patienter med hjärtsvikt kan lida av flera symtom under sista veckan i livet. Det vanligast förekommande symtomet var smärta (64 %), följt av oro (45,1 %), andnöd (28,8 %) och illamående (11,4 %). Hur väl patienterna blev lindrade skiljde sig åt mellan olika symtom. Smärta var det symtom som patienterna oftast blev lindrade från (77, 5 %), följt av oro (68,4 %), illamående (54,7 %) och andnöd (37,1 %). De patienter som under sista veckan i livet fått palliativa vårdinsatser hade i högre grad blivit symtomlindrade. Palliativa vårdinsatser är: ett uttryckligt beslut om vårdens inriktning mot palliativ vård som också finns dokumenterat i patientens journal, bedömning av patientens symtom med hjälp av ett validerat skattningsinstrument, individuella läkemedelsordinationer för injektioner samt att brytpunktsamtal genomförts med patienten och de närstående.

  Förloppet i hjärtsvikt kan vara oförutsägbart och svårt att ställa prognos för vilket kan leda till att palliativa behov hos dessa patienter förbises. Författarna menar att tidigt introducerade palliativa vårdinsatser är av stor betydelse för att öka möjligheterna till god symtomlindring för de här patienterna. Genom att öka kunskapen om palliativ vård hos personal som arbetar med hjärtsvikt och att förbättra samarbetet mellan expertis inom hjärtsjukvård och palliativ vård skulle möjligheten att tillgodose patienternas och närståendes behov kunna förbättras. På så sätt ökar patienternas tillgång till palliativ vård vilket kan förbättra vården under sista veckan i livet för patienter med hjärtsvikt.

  Referenser

  1. Årestedt, K., Brännström, M., Evangelista, LS., Strömberg, A., & Alvariza, A.: Palliative key aspects are of importance for symptom relief during the last week of life in patients with heart failure. ESC heart failure [ESC Heart Fail]. 2021 Jun; Vol. 8 (3), pp. 2202-2209. DOI: 10.1002/ehf2.13312
   Läs avhandlingen här

  Publicerad: 2021-08-26