Pedagogisk modell

Inom Palliativt kunskapscentrum har vi valt att planera för ett stärkt lärande med stöd av en pedagogisk teori.

Denna teori kallas The constructive alignment (1). Genom att vi utgår från denna teori är tanken att hela upplägget av ut/-fortbildningen kan följas, och att lärandemålen finns med som en röd tråd för varje lärandenivå.

Upplägget för fortbildningen sker enligt tre steg med lärandemål, lärandeaktivitet och uppföljande värdering/eximination.

På detta sätt ska studerande nå kunskaper för att kunna:

  • identifiera hur saker hänger ihop
  • beskriva i vilket sammanhang kunskapen är användbar
  • reflektera över hur kunskapen kan tillämpas i andra situationer (2)

De olika lärandemålen beskrivs genom verb som berättar vad den studerande är tänkt att kunna vid avslutad utbildning. Lärandemålen blir navet i utbildningen och ska stämma överens med lärandeaktiviteter, utvärderingar och examinationer.

För att få stöd i vilka verb som passar för den avsedda kunskapsnivån tar vi stöd av den pedagogiska strukturen i Biggs SOLO taxonomi, Structure of Observed Learning Outcome (1). 

SOLO-taxonomin används inom många pedagogiska områden, som i Bolognaprocessen som leder de pedagogiska utgångspunkterna inom nationella- och internationella högskoleutbildningar.