Organisation och uppdrag

En översikt över Palliativt kunskapscentrums organisation, ledning, uppdrag, m.m.

Organisation och ledning

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län samfinansieras av Region Stockholm och kommuner i Stockholms län. Verksamheten drivs i SLSO:s regi (Stockholms läns sjukvårdsområde).

Verksamheten leds av verksamhetschef Fredrik Sandlund och våra vetenskapliga ledare Anette Alvariza och Linda Björkhem Bergman.

Uppdrag

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län ska:

  • Sammanställa kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete, så att forskningsresultat omsätts till praktik
  • Informera, utbilda och utveckla palliativa frågor samt ge stöd och rådgivning, så att kunskapen om palliativ vård ökar hos alla personalgrupper som vårdar palliativa patienter.

Finansiering

Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län finansierad av Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Varje kommun fattar ett självständigt beslut om deltagande och samarbete. Kostnaden är ca 1.9 kronor per invånare. Från januari 2023 så är 25 av 26 kommuner med i PKC-samarbetet.

Styrgrupp

Verksamhetschefen rapporterar till en utsedd styrgrupp och ska representeras av personer från Region Stockholm – HSF, Region Stockholm – SLSO och kommunerna.

Kommunrepresentanterna är till antalet fyra, en från varje FoU-äldre-område d.v.s. Nordost, Nordväst, Söderort och Stockholm. Kommunrepresentanterna representerar inte bara sitt område utan även sitt geografiska område och därför behöver representanterna säkerställa förankringsarbetet med ”sina” kommuner. Kommunrepresentanterna utses av socialchef/förvaltningschef i varje område och förslaget är att var 2–3 år så lämnar en kommun över till en annan i sitt geografiska område.

Referensgrupp

För en kontinuerlig möjlighet att samordna de behov av utbildningsinsatser som finns inom olika verksamhetsområden har PKC ett antal olika referensgrupper. För kommunen kommer tills vidare uppföljningsmöten (se nedan) fungera som referensgrupper. Övriga referensgrupper är för akutsjukvården, primärvården och specialiserade palliativa vården.

Samverkan med andra aktörer

En fungerande samverkan är central för att utföra verksamhetens uppdrag. Samverkan sker med övriga palliativa kunskapscentrum i landet, samt med FoU-enheter för äldre i länet, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Akademiskt primärvårdscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Karolinska universitet, Stockholms sjukhem, Betaniastiftelsen med flera.

Uppföljning med kommunerna

Uppföljning sker årligen i sex geografiska områden: kommunerna i Nordöst, Nordväst och Söderort, samt med Stockholms stad i de tre områdena Västerort, Innerstaden och Söderort. Här sker en avstämning vad gäller genomförda och planerade aktiviteter, gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande. Minnesanteckningar förs. Deltagare från kommunerna är socialchef/förvaltningschef/avdelningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska och till exempel kvalitetsansvarig person.

Kontaktpersoner i varje kommun och stadsdel

För avstämning, planering och mer operativa frågor etableras en kontakt mellan utsedd person på PKC och en utsedd person i respektive kommun och stadsdel.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Mer information kommer.

Senast ändrad 2023-04-13