Den fysiska dimensionen

Klicka på videorna för att spela dem, eller klicka på länkarna under varje video för att läsa mer.

Demens, särskilt primär demens, är en kognitiv sjukdom som kan vara i många år, ibland över 10 år. Men hur vet man när den sena fasen börjar, när det snarare är frågan om månader än om år? Frågan är viktig, särskilt när man informerar närstående, så att de är med beredda och så att man kan ha rimliga mål och förväntningar på den sista tiden av livet.

Demens - när börjar den sena fasen? (08m:11s)
Läs mer om videon

Frågan om vätske- och näringsdropp till döende är en laddad fråga. Ska man erbjuda total parenteral nutrition (TPN) och vätska till alla döende? Om man avstår, lider patienten då? Och förkortar man livet? Det finns en hel del fakta och evidens rörande de sista dagarna i livet och i den här videon diskuterar Erika Berggren, distriktssköterska och med. dr, och Peter Strang, professor, för- och nackdelar med vätska och nutrition i den akuta dödsfasen ur ett palliativt perspektiv där även de psykiska, sociala och existentiella aspekterna vägs in. Vidare diskuterar de likheter och skillnader mellan döende vuxna och barn. Filmen avslutas med reflektionsfrågor utgående från ett patientfall. Rekommendationerna i filmen baseras på råd framför allt från ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) och ICPCN (International Children´s Palliative Care Network).

Vätskedropp och näringsdropp till döende (25m:02s)
Läs mer om videon

Dyspné i palliativ vård (10m:04s)
Läs mer om videon

I den här undervisningsvideon beskrivs smärtans olika dimensioner. Videon inleds med fyra fallbeskrivningar som belyser smärtans olika uttryck. Du får inte svaret på fallen direkt. Sedan följer en faktadel om smärtans olika dimensioner och hur både fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer samverkar när en person har smärta. Efter faktadelen följer en sammanfattning, en genomgång av patientfallen och du får ta del av några reflektionsfrågor där du kan öva dig på. Undervisningsvideon är cirka 16 minuter lång men om du också arbetar med reflektionsfrågorna, bör du avsätta minst den dubbla tiden.

Smärtans olika dimensioner i palliativ vård (16m:07s)
Läs mer om videon