Vad är palliativ vård?

Palliativ vård är lindrande vård och behandling inriktad på obotbara sjukdomar. Vårdformen syftar till att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet i livets slutskede.

En helhetssyn på människan – fyra dimensioner

Palliativ vård präglas av en helhetssyn på människan. Den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom, såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella. Smärta är till exempel inte bara ett fysiskt symtom utan har också en psykisk, en social och en existentiell dimension.

 

Den palliativa vården arbetar utifrån fyra hörnstenar:


Symtom

Lindring av svåra symtom som smärta, illamående och oro.

Teamarbete

Betydelsen av teamarbete mellan olika professioner, allt efter den sjukes behov.

Kommunikation och Relation

Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal, oavsett huvudman.

Närstående

Att närstående får tillräckligt stöd, eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Vården ska därför ges i samverkan med dem och deras önskemål så mycket som möjligt. De närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull.

 

Definition av palliativ vård enligt WHO

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom."

Källa: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2nd ed. Geneva, World Health Organization, 2002