Ledarskapsutbildning – att leda den palliativa vården i kommunal vård och omsorg

Palliativt kunskapscentrum anordnar en 1-terminsutbildning i att leda den palliativa vården i kommunal vård och omsorg.

Det övergripande målet med utbildningen är att bidra till att chefer står bättre rustade i sitt uppdrag att skapa goda förutsättningar för palliativ vård i den kommunala kontexten genom ny kunskap om och färdigheter i ledarskap och palliativ vård.

Vetenskaplig teori varvas med praktiska övningar och reflektion. Mellan utbildningstillfällena får deltagarna utforska den egna verksamhetens förutsättningar att arbeta i enlighet med palliativt förhållningssätt genom att praktisk tillämpa olika verktyg och modeller. Sista utbildningstillfället ägnas åt presentation av eget förbättringsarbete.

Kursledare

Charlotte Klinga – Socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator, forskare, vetenskaplig ledare vid FOU nu, ledarskapskonsult och handledare

Lärandemål

 • Kunskap och förståelse
  Ha förståelse för och kunna sammanfatta centrala grundantaganden av relevans för palliativ vård och att leda en verksamhet baserad på ett palliativt förhållningssätt.

 • Färdighet och förmåga
  Upptäcka och definiera möjligheter och utvecklingsområden i förhållande till hur det palliativa förhållningssättet tar sig i uttryck i nuvarande praktik.​
  Skapa en handlingsplan för ett förändringsarbete grundat i ett palliativt förhållningssätt.

 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
  Kritiskt diskutera hur organisation, kultur, struktur inom olika verksamhetsområden påverkar förutsättningar för att arbeta i enlighet med palliativt förhållningssätt.
  Utifrån ett ledarskapsperspektiv värdera genomförda steg av förändringsarbetet liksom behov av fortsatta åtgärder.

Målgrupp

Personer med formellt chefsansvar inom kommunal vård och omsorg och som arbetar i kommuner i Stockholms län som är medfinansiärer till PKC.

Upplägg

Utbildningen består av sju utbildningstillfällen och sträcker sig över en hel termin.

Fyra halvdagar äger rum digitalt via Teams och tre heldagar är fysiska i lokal centralt i Stockholm. (upplägget kan komma att förändras över tid)

Kostnad

Kostnadsfritt för målgrupp enligt ovan.

Kontakt och frågor

pkc.slso@regionstockholm.se

Nästa kurstillfälle