Utbildning av palliativa ombud i kommunen

PKC anordnar en utbildning av palliativa ombud (PO).

Grundutbildningstillfällen

Är du ännu inte utbildat palliativt ombud (PO), eller har du någon kollega du skulle vilja tipsa? Höstens utbildningstillfällen är fulltecknade, men följande tillfällen är planerade för våren 2025:


Utbildningen äger rum

 • På plats i verksamheterna
 • Efter överenskommelse med verksamhetsansvariga chefer
 • I samarbete med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och/eller chef

Är du redan utbildat palliativt ombud? Du hittar mer information specifikt till dig på vår Palliativa ombuds-sida


Bakgrund

Många människor som befinner sig i livets slutskede vårdas inom den kommunala vård- och omsorgen och har behov av palliativ vård. Medarbetare som arbetar där behöver därför kunskaper om palliativ vård- och förhållningssätt.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning förväntas du kunna:

 • Ha förståelse för och kunna beskriva vad palliativ vård innebär
 • Upptäcka utvecklingsområden gällande palliativ vård på din arbetsplats och formulera dessa i en utvecklingsplan
 • Reflektera över möjligheter och utmaningar med att arbeta med palliativ vård på din arbetsplats
 • Reflektera över möjligheter och utmaningar i ditt uppdrag som palliativt ombud.

Upplägg

Chefer i kommunen utser vilka som ska utbildas och som efter genomförd utbildning får ett personligt uppdrag som palliativt ombud. Vi välkomnar representanter från hela teamet att gå utbildningen tillsammans.

Utbildningen sker i kommunens egna lokaler och genomförs med 3 obligatoriska heldagar.

Utvecklingsplan

I utbildningen ingår att påbörja arbetet med en utvecklingsplan för det fortsatta arbetet. I den beskriver kursdeltagare hur de planerar att gå vidare i sitt uppdrag som Palliativt ombud.

Innehåll

Palliativ vård handlar om ett förhållningssätt och en vård som ser till hela människan. Utbildningen belyser nyttan av en helhetssyn.

De fyra dimensionerna i palliativ vård = en helhet:

 • fysiskt
 • psykiskt
 • socialt
 • existentiellt

De fyra hörnstenarna är grunden för palliativ vård.  Effektiv behandling av smärta och andra symtom är en självklar del och uppnås bäst genom teamarbete. Kommunikationen och en bra relation underlättar arbetet och ökar välbefinnandet. Närståendes behov av stöd och delaktighet är viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn till.

De fyra hörnstenarna för god palliativ vård:

 • symtomkontroll
 • teamarbete
 • kommunikation och relation
 • närståendestöd

Kurslitteratur

 • Palliativ vård inom äldreomsorgen, Peter Strang - kursbok som delas ut vid första utbildningstillfället
 • Nationellt vårdprogram palliativ vård, 2021
 • Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, Socialstyrelsen

Efter utbildningen – fortsatt arbete i verksamheten

Utbildade ombud behöver stöd från den egna verksamheten för att kunna arbeta med sina uppdrag. PKC rekommenderar att någon i verksamheten ansvarar för att samla ombuden i nätverk med regelbundna träffar. Utbildare från PKC besöker någon av dessa träffar för att göra en uppföljande utvärdering av hur ombuden kommit igång att arbeta i sina uppdrag.

Utbildare

Leg sjuksköterska, fortbildningssjuksköterska vid Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län.


Bild: Deltagare på PO-utbildning i Danderyd, 2016

Senast ändrad 2024-02-13