Informationsmöte med Stockholms stad (2016-11-21)

Tisdagen den 15 november anordnade PKC ett informationsmöte för Stockholms stad. Det deltog ett 40-tal verksamhetschefer, MAS:ar, strateger från bland annat olika stadsdelsförvaltningar inom äldreomsorgen men också privata företag som bedriver t.ex. boenden för äldre.

PKC:s verksamhetschef Fredrik Sandlund inledde med att beskriva PKC:s bakgrund, uppdrag och hur långt PKC har kommit i sitt arbete på de drygt 2 åren sen PKC bildades.

Därefter tog Erika Berggren, distriktssköterska och doktorand, vid och presenterade våra webbutbildningar som finns tillgängliga på hemsidan och för alla i hela landet. Idag finns det två webbutbildningar och 4 videoföreläsningar att tillgå för fortbildning inom olika delar av den palliativa vården.

Marie-Louise Ekeström, Kerstin Witalis och Ingeli Simmross, sjuksköterskor och medarbetare på PKC, berättade om PKC:s palliativa ombudsutbildningar som bland annat genomförts i Nacka, Danderyd, Solna, Östermalm och Kungsholmen. Intresset har varit stort och kommunerna har varit mycket nöjda med att medarbetare utbildas till att bli palliativa ombud.  Uppdraget för de palliativa ombuden blir bland annat att:

  • Informera och sprida kunskap till medarbetare och ledning om det palliativa förhållningssättet
  • I verksamheten arbeta för att utveckla omvårdnaden av den palliativa patienten och stödet till närstående utifrån det palliativa förhållningssättet
  • Tillsammans med verksamhetschef utveckla och uppdatera lokala rutiner vid palliativ vård och dödsfall
  • Vara drivande för reflektion efter dödsfall.

För att detta ska fungera bra så måste det finnas rätt förutsättningar för de palliativa ombuden, ha en gemensam syn och bedömning på vad god palliativ vård är samt att chefer måste vara delaktiga och efterfråga resultat.