Föreläsare på PKC-dagen 2017

PKC-dagen 2017 bjöd på en mängd föreläsare och talare – närmare bestämt hela 14 stycken. Vi bad dem berätta lite om sig själva.

Helena Adlitzer

Talar om

"Det nya nationella vårdprogrammet i palliativ vård"

Presentation

Helena Adlitzer är utbildad sjuksköterska och fil. magister och har i många år arbetat med palliativ vård främst cancer, inom ASIH. Helena är sedan drygt fyra år tillbaka anställd på Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland som processledare för  palliativ cancervård på halvtid. Resterande tid som  diagnoskoordinator för pankreas-, esofagus-ventrikel-, huvud-hals- och lungcancer.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Presentation av det reviderade vårdprogrammet för palliativ vård i livets slutskede.

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Att så många med intresse för palliativ vård samlas och nätverkar.

Anette Alvariza

Talar om

”Närstående i palliativ vård – vem är riskanhörig”

Presentation

Anette är docent i palliativ vård, specialistsjuksköterska i cancervård, och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon har ett uppdrag som vårdutvecklingsledare vid Capio Dalen ASIH och Palliativ vård i Stockholm där hon också arbetar som sjuksköterska en gång i veckan.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Att närstående gör enorma insatser inom palliativ vård och att vi behöver fokusera på och hantera utmaningen att utveckla stöd baserat på närståendes egna behov, resurser och prioriteringar.

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Att möta kollegor med samma stora intresse som jag själv för palliativ vård, diskutera och dela erfarenheter samt få tips och råd och lära mig nytt!

Erika Berggren

Roll

Konferencier

Presentation

Erika Berggren, distriktssköterska och doktorand på Karolinska Institutet, sektionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Arbetar som fortbildningsutvecklare på Palliativt kunskapscentrum PKC och som Vårdutvecklingsledare på Akademiskt Primärvårdscentrum APC. Erika har varit projektledare för en fortbildningsintervention för distriktssköterskor/sjuksköterskor och distriktsläkare/läkare i primärvården inom ämnet nutritionsvård, med syfte att kunna särskilja patienters behov i tidigt respektive sent palliativt skede. En del av fortbildningen är ett webbprogram ”Nutritionsvård till patienter i palliativt skede” som finns att nå på hemsidan. Erika har tillsammans med professor Peter Strang även tagit fram ett fortbildningsprogram om svår smärta och smärtbehandling, fortbildningen vänder sig i första hand till läkare och sjuksköterskor inom den specialiserade palliativa hemsjukvården men kan även vara till nytta för fler i teamet eller för sjuksköterskor och läkare inom andra verksamheter. Fortbildning är under produktion och kommer att finnas tillgänglig på PKCs hemsida så snart den är klar. Erika har förutom sitt engagemang för
palliativ vård, inriktning nutrition och smärtlindring även intresse för pedagogiska frågor och interprofessionell fortbildning.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Som moderator är min tanke att presentera föreläsarna och vad de ska berätta om på ett varmt och välkomnande sätt.

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Lära mig lite nytt, få inspirationer, träffa och lyssna till andra aktiva inom den palliativa vården och jag hoppas på nya kontakter för eventuellt fortsatt samarbete.

Per Fürst

Talar om

”Förvirringstillstånd hos den döende patienten”

Presentation

Per är specialist i palliativ medicin och arbetar som överläkare vid Palliativt Centrum Stockholms Sjukhem. Han är doktorand vid Karolinska Institutet och forskar kring lindring av komplexa smärtor i livets slutskede, är medlem i expertrådet för smärta och reumatologi i Stockholms Län och studierektor i Palliativ Medicin i Stockholm.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Jag kommer att fokusera på mekanismerna vid delirium hos svårt sjuka i livets slutskede och vad man kan göra, och inte kan göra, för att lindra för patienterna.

Susanne Lind

Talar om

"Hur kan man tänka kring implementering"

Presentation

Susanne är sjuksköterska med specialistutbildning i onkologi med lång erfarenhet av palliativ vård.  Hon arbetar på Ersta Sköndal Bräcke högskola och är doktorand vid Karolinska Institutet. Susannes forskningsprojekt handlar om att identifiera hinder och möjligheter för implementering av palliativ vård inom akutsjukvården. Hon har därefter skapat en strategi för implementering av ett symtomsskattningsformulär som testats på 3 olika akutsjukvårdsavdelningar samt en palliativ enhet.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Jag ser framemot att få diskutera och förmedla kunskap om implementering och hur man kan använda teoretiska modeller  för att lyckas bättre med förändringsarbete i klinisk verksamhet med fokus på nationella vårdprogrammet.

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Det är alltid lika spännande och roligt att träffa andra som också har palliativ vård som ett stort intresse! Att få diskutera, lära mig nya saker och få ta del andras erfarenheter.

Cecilia Linde

Talar om

”Hur kan man arbeta med palliativa ombud”

Presentation

Cecilia Linde arbetar som medicinskt ansvarig sjuksköterska på Omvårdnadsförvaltningen i Solna stad. Cecilia Linde har en bakgrund som sjuksköterska med en specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård och har arbetat som distriktssköterska inom kommunal, landstings - och privatdriven vård. Cecilia Linde har med sig från vård- och omsorgsboendet Ametisten Pia Sporrong, Enhetschef, Fredrik Karlsson undersköterska/gruppchef, Solfrid Klingberg undersköterska/gruppchef samt från Attendo hemtjänst Carina Medberg undersköterska och Marcela Thorsson, vårdbiträde.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Det finns flera faktorer som påverkar möjligheten för de palliativa ombuden att utföra sitt uppdrag. Vi vill dela med av vår erfarenhet och belysa de framgångsfaktorer och problem vi stött på gällande ombuden uppdrag.

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Att under dagen lyssna på intressanta föreläsningar, möta kollegor från andra vårdverksamheter och få möjlighet att lyfta fram den kommunala vården och palliativ ombudens viktiga arbete.

Staffan Lundström

Talar om

”Palliativ sedering – när behövs det och hur gör man”

Presentation

Staffan är överläkare på FoUU-enheten och Palliativt Centrum vid Stockholms Sjukhem och är specialist i onkologi, smärtlindring och palliativ medicin. Han är docent vid Karolinska Institutet och engagerad både i smärt- och cancerforskning samt undervisning inom palliativ medicin för läkarstudenter och blivande specialister. Staffan har varit med och byggt upp Svenska palliativregistret och är idag FoUU-ansvarig inom registret.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

En uppdatering kring palliativ sedering i specialiserad palliativ vård med tonvikt på praktisk handläggning och farmakologisk behandling.

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Att nätverka

Jonas Olofsson

Talar om

"Palliativ vård vid demens"

Presentation

Jonas Olofsson är utbildad specialistsjuksköterska inom vård av äldre och diplomerad Silviasyster. Han arbetar idag som universitetsadjunkt vid Malmö högskola.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Det går att ge god vård i livets slut vid demenssjukdom men vad är det för kompetens jag behöver? Det hoppas jag åhöraren ska kunna svara på efter föreläsningen.

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Jag ser fram emot spännande möten och samtal samt att ta del av andras kunskaper och erfarenheter under dagen.

Lisa Sand

Talar om

”När patienten känner meningslöshet – om meningens och hoppets betydelse”

Presentation

Lisa Sand är Undersköterska, Socionom och Med dr och arbetar sedan många år tillbaka som kurator i ASIH Stockholm Södra/Långbro Park. I sin forskning intresserar hon sig främst för den existentiella kris som väcks inför en människas annalkande död.
Hon har utformat en utbildningsmodell (Utbildningsmodell Sand/TER), tänkt att användas för att ge personal ökad trygghet i mötet med personer som befinner sig i en existentiell kris. Tillsammans med Peter Strang har hon skrivit ”När döden utmanar Livet”, en lärobok med fokus på den existentiella dimensionen i palliativ vård och om att ge stöd under en existentiell kris.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Jag vill berätta om hur vi kan bidra till att patienter och närstående fortsätter att känna hopp och uppleva mening trots en svår sjukdom och ett förkortat framtidsperspektiv. Vi kan inte trolla men det är mycket vi faktisk kan göra och som är så viktigt att vi gör. För hur ska man orka leva vidare om ingenting betyder något och vad är en människa utan hopp?

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Jag ser verkligen fram emot den här dagen med stor glädje och jag hoppas att riktigt många kommer. Ser framför mig ett myller av människor från olika verksamheter som möts, lyssnar, pratar och skrattar. Ett ”kreativt myller”, det är vad jag hoppas på.

Anna Sandgren

Talar om

"Metaforer i palliativ vård"

Presentation

Anna Sandgren är leg.sjuksköterska och fil.dr i Vårdvetenskap. Hon är verksamhetsledare för Palliativt centrum för samskapad vård som är ett samarbetsprojekt mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och länets åtta kommuner. Hennes forskningsområde är palliativ vård, där studier genomförs bl.a. med fokus på värdigt liv och värdig vård utifrån olika perspektiv och i olika vårdkontexter.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Metaforer används ofta för att göra ”det ofattbara fattbart”, dvs. när något känns abstrakt och okänt beskrivs det med ord som knyter an till något som är mer konkret och välbekant. När någon har dött pga. cancer, används olika metaforer såsom ”har slutat sin livsresa” eller ”har förlorat kampen mot cancern”. Samtidigt som metaforer kan ha en stärkande kraft, kan de också ge upphov till känslor såsom rädsla, hjälplöshet och skuldbeläggande. Det krävs därför en ökad medvetenhet om vilka metaforer som är bäst lämpade vid möten med patienter och närstående för att förbättra förutsättningarna för det goda samtalet i palliativ vård.

Fredrik Sandlund

Roll

Konferencier, moderator

Presentation

Fredrik Sandlund är verksamhetschef för Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län. Han är också verksamhetschef för ASIH Stockholm Södra.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Fredrik kommer att inleda och avsluta dagen tillsammans med moderator Erika Berggren. Han kommer att passa på att berätta om syftet med PKC-dagen och vad han tror att PKC i framtiden kan betyda för utvecklingen av den palliativa vården i Stockholm.

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Jag ser verkligen fram emot denna dag! Vår målsättning är att PKC-dagen återkommer varje år och att den kommer att betyda en hel del för att tillsammans kraftsamla i uppdraget att ge god vård till alla som behöver i Stockholms län. Det känns mycket positivt att utgå från det Nationella vårdprogrammet i palliativ vård och det är inspirerande att de som föreläser och kommer till PKC-dagen kommer både från kommun och landsting. Detta är en ordentlig satsning som PKC gör och som kommer att ge ringar på vattnet. Just det – jag kommer också säga några ord om vår logga som består av fyra ringar.

Ingeli Simmross

Talar om

"Hur kan man arbeta förebyggande och ta hjälp av vårdprogrammet", moderator

Presentation

Ingeli Simmross är sjuksköterska med specialistutbildning inom onkologisk - och palliativ omvårdnad. Hennes arbete på PKC har fokus på att utveckla och öka kunskapen om palliativ vård- och förhållningsätt inom kommun och landsting. Ingeli arbetar också kliniskt inom avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) samt vid Karolinska institutet där hon undervisar om palliativ vård på grund- och avancerad nivå.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Huvudbudskapet under min föreläsning kommer handla om hur befintliga rutiner och arbetsmetoder kan utgöra grunden för att lyckas med att implementera och utveckla det palliativa förhållningsättet med stöd av Nationellt vårdprogram i palliativ vård.

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Jag ser fram emot möjligheten att kunna förmedla mina egna erfarenheter, och förhoppningsvis inspirera kollegor, att utveckla det palliativa förhållningsättet. Jag ser också fram emot att själv inspireras och få ny kunskap och naturligtvis träffa kollegor och skapa nya kontakter.

Peter Strang

Talar om

"Kropp och själ: hur dödsångest och ensamhet påverkar symtom", "KASAM och smärta"

Presentation

Peter Strang är onkolog och arbetar som professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet och är verksam även vid Stockholms Sjukhems FoUU. Han är vetenskaplig ledare vid PKC och knuten till den palliativa cancerprocessen vid Regionalt Cancercentrum. Peter Strang är författare till både läroböcker, tankeböcker och romaner. Peter Strangs senaste bok (2017) "I skuggan av sommaren" är en existentiell roman i en cancermiljö. I den tas flera palliativa frågor upp i romanens form.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

I min inledande föreläsning vill jag ta upp de vetenskapliga bevis vi har idag som visar att kropp och själ påverkar varandra. Att man har mer ont i kroppen när man känner dödsångest eller när man är ensam är inget påhitt! Idag finns fina studier som visar att ofrivillig ensamhet aktiverar hjärnans smärtcentrum på ett mätbart sätt.

I min andra föreläsning om KASAM (="Känsla av sammanhang") och smärta vill jag visa hur man kan använda KASAM begreppet i praktiken. För att känna Känsla av Sammanhang, måste situationen vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Hur ser det då ut vid smärtbehandling? Vi vet att patienter inte alltid tar de läkemedel vi har ordinerat och har därför ont i onödan. Varför är det så? Har vi inte gjort behandlingen begriplig för dem? Om en person med smärta varken förstår varför hon skall ta ett visst läkemedel eller hur hon skall ta det, kommer hon sannolikt att slarva med medicineringen. Ordinationen måste vara begriplig och vi måste ta oss tid för smärtundervisning. Situationen måste också vara hanterbar i vid mening: En svårt sjuk äldre person i hemsjukvård kan behöva flera olika läkemedel för att uppnå smärtfrihet, men hur fungerar det i vardagen? Är situationen hanterbar?  Kommer patienten ihåg alla tabletter? Hur kan vi underlätta? Genom dosetter? Slutligen måste situationen vara meningsfull och i KASAM definieras meningsfullheten som en motivationell komponent. Är personen motiverad att ta tabletterna? Är vi bra på att motivera behandlingen som kanske i början har biverkningar men som på sikt leder till smärtfrihet?

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Framför allt ser jag fram emot att träffa olika personer från hela Stockholms län! Samtidigt blir det spännande att höra andra kollegor föreläsa.

Johan Sundelöf

Talar om

"Palliativ vård vid demens"

Presentation

Johan är specialist i geriatrik, diplomerad i palliativ medicin och har även gått Nordiska specialistkursen i palliativ medicin. Johan Sundelöf har lång klinisk erfarenhet av specialiserad palliativ vård. År 2011 disputerade han på en avhandling om riskmarkörer i blod för Alzheimers sjukdom och var också en av de ansvariga för utformningen av Silvialäkarutbildningen, en helt webbaserad Masterutbildning om demens för läkare på KI.

För närvarande är Johan Programchef på Betaniastiftelsen där han bland annat leder arbetet med skapandet av nationell kostnadsfri webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, som utvecklas i samarbete med Svenskt Demenscentrum och lanseras januari 2018. Han är också initiativtagare till och programledare i Palliationspodden och även författare till Palliationspraktikan, ett tryckt utbildningsmaterial i tre delar, som baseras på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer. Johan sitter i Svenska Palliativregistrets ledningsgrupp.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Jag och Jonas Olofson kommer i en dialogföreläsning försöka förmedla några tankar kring palliativ vård vid demens utifrån palliativ vårds fyra hörnstenar.

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Jag ser fram emot att träffa personal från olika verksamheter och även få möjlighet att berätta mer om Betaniastiftelsens stora satsning på en kostnadsfri webbutbildning i allmän palliativ vård, kortföreäsningar på webben och den nylanserade Palliationspodden.

Kerstin Witalis

Talar om

”Omvårdnad i livets slutskede”, moderator

Presentation

Kerstin är specialistsjuksköterska med mångårig kliniskt erfarenhet av palliativ vård. Just nu jobbar hon på PKC, bland annat med utbildningar för personal inom kommunernas verksamheter.

Vad blir ditt huvudbudskap under din föreläsning?

Att omvårdnaden i livets slutskede handlar om långt mer än att "bara" tillgodose basala behov. Med omvårdnadshandlingar kan vi bidra till att den som är svårt sjuk kan bevara en positiv självbild - och en känsla av personligt värde - när de egna förmågorna avtar och hjälpbehoven ökar. Och att mer forskning behövs inom området!

Vad ser du själv fram emot under PKC-dagen?

Mixen av föreläsningar inom olika områden. Jag hoppas att dagen också blir en kreativ mötesplats som ger oss alla, även oss på PKC, inspiration till vårt fortsatta arbete.