Externa webbutbildningar i palliativ vård

Betaniastiftelsen

Lindring bortom boten – grundutbildning i palliativ vård | Betaniastiftelsen
En avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg och har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum.

Läkarmodul - Lindring bortom boten | Betaniastiftelsen
Lindring bortom boten består av två delar: en grundutbildning som är yrkesgemensam och en fördjupande modul anpassad för dig som arbetar som läkare. Grundutbildningen ger just grundkunskaper i palliativ vård och är baserad på vårdprogrammet i palliativ vård och vårdförloppet för palliativ vård.

När livet lämnar – en utbildning om döendet, döden och omhändertagandet av den döda kroppen | Betaniastiftelsen
Kostnadsfri webbutbildning som bjuder på kunskap och förståelse inför den sista tiden i personens liv och därmed öka din trygghet i din yrkesroll. Under utbildningens gång får du lära dig om vad som händer när någon dör, vad som förväntas av dig och vad som händer med kroppen när den tas från dödsplatsen.

Webbutbildningar RCC Stockholm Gotland

Utbildningar - RCC Stockholm Gotland | cancercentrum.se
Webbutbildningar för dig som arbetar i cancervården, som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer.

Socialstyrelsen

Äldreomsorgens nationella värdegrund | Socialstyrelsen
En webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Utbildningen handlar om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om äldreomsorgens nationella värdegrund. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete.