Externa webbutbildningar i palliativ vård

Lindring bortom boten – grundutbildning i palliativ vård | Betaniastiftelsen
En avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg och har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum.

Äldreomsorgens nationella värdegrund | Socialstyrelsen
En webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Utbildningen handlar om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om äldreomsorgens nationella värdegrund. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete.