Nationella länkar

Nationella riktlinjer för palliativ vård i livets slutskede: Målnivåer för indikatorer – Socialstyrelsen
Målnivåerna anger hur stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. Målnivåerna ger landsting, regioner och kommuner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

Nationella rådet för palliativ vård
NRPV är ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård.

Nationell Vårdplan för Palliativ vård
Nationell vårdplan för palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. NVP syftar till att kvalitetssäkra vården från det att vården övergår från botande till lindrande/ stödjande vård, till att patienten bedöms vara döende samt omhändertagande efter dödsfallet. NVP kan användas såväl inom hälso- och sjukvården som inom den kommunala omsorgen oberoende av patientens diagnos och ålder.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vårdSocialstyrelsen
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning.

Nationellt vårdprogram för palliativ vård
Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer och omfattar vårdbehov under den senare delen av sjukdomsfasen, det vill säga palliativ vård i livets slutskede. Även om vårdprogrammet fokuserar på den senare delen av sjukdomsfasen, kan den även ge uppslag för enheter som vårdar patienter i tidiga palliativa skeden.

Svenska Palliativregistret
Ett nationellt kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut.

Äldreomsorgens värdegrund – Stockholms stad
Den gemensamma värdegrund som all äldreomsorg inom Stockholms stad skall utgå från.