Gemensam workshop för fördjupat samarbete

På eftermiddagen den 6 april deltog Palliativt Kunskapscentrum i en gemensam workshop med Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset (KS) och Regionalt Cancercentrum (RCC) med föreläsningar och falldiskussioner kring gemensamma patientfall och utmaningar.

Ett 60 tal medarbetare och chefer samlades för att dela erfarenheter och utbyta information kring sina verksamheter och gemensamma patienter som de alla kommer i kontakt med.

Helena Ullgren, Omvårdnadsansvarig, Tema Cancer välkomnade och inledde:

– Denna workshop och detta samarbete är bara en början på ett gemensamt utvecklingsarbete för vården av den svårt sjuka personen med cancer.

 

Peter Strang, professor i palliativ medicin, dåvarande vetenskaplig ledare vid Palliativt kunskapscentrum och processledare vid RCC, inledde sedan workshopen under rubriken ”Behandling in i kaklet-psykologiska och existentiella drivkrafter”.

Peter berättade om erfarenheter av möten med patienter med en svår och obotlig sjukdom och resonerade bland annat kring begreppen: att behandla och att bota och konstaterade att det inte är samma sak, något som kan vara svårt att kommunicera till och förstå för den drabbade och dess anhöriga. Peter uppmanade också åhörarna, som alla kommer i kontakt med patientgruppen, att ställa många frågor till sina patienter. Låt patienten själv berätta om sina behov, sin oro och sina önskemål.

En annan utmaning som Peter lyfte var att läkaren kanske säger en sak men patienten hör en annan – våra skydd mot dödsångest är starka. Men kanske den största utmaningen av dem alla - sluta behandla i tid. Tunga behandlingar ger tyvärr liten vinst för patienten. 

Akutens perspektiv – tar emot många svårt cancersjuka

Eftermiddagen fortsatte med att få lyssna till akutens perspektiv då Wesam el Ghoul läkare och Helena Orbing, sjuksköterska på intensivakuten, akutkliniken Karolinska universitetssjukhuset talade.

Wesam och Helena berättade att två tredjedelar av de som kommer in till akutmottagningen på NKS Solna, är svårt sjuka cancerpatienter.

Patienterna som kommer in till oss med ambulans, och ofta nattetid, är svårt sjuka i sin cancer och har blivit akut dåliga och till och med kanske döende. Det ställer stora krav och är utmanande för akutens medarbetare som inte känner patienten eller dennes sjukdomstillstånd och inte heller är onkologer, berättade de. Ett utvecklingsområde som kom upp under programpunkten är att det ska vara lättare för akuten att remittera patienten in till palliativ slutenvårdsavdelning om omständigheterna så kräver.

Aktiva överlämningar – ett förbättringsområde

Efter en kort paus med chans till nätverkande talade Maria Helde Frankling, överläkare, Annalena Engvall och

Johanna Assarsson kontaktsjuksköterska vid Tema Cancer om onkologens och kontaktsjuksköterskans förutsättningar och utmaningar kring gemensamma patienter. De kunde unisont konstatera att samarbetet är bra men kan bli bättre, bland annat med fler Aktiva överlämningar med information om patientens önskemål och behov, sjukdomar och behandling.


ASIH – öppen slutenvård i hemmet

Innan det var dags att avsluta eftermiddagen med paneldebatt redogjorde ASIH, genom specialistsjuksköterskorna Anna Ekstrand och Inger Eriksson, samt överläkare och specialist i palliativ medicin Åsa Liljeholm vid ASIH Ersta, om verksamheten.

Avancerad sjukvård i hemmet räknas som öppen slutenvård – det mesta som går att göra på sjukhuset kan ASIH göra för patienten i hemmet. De berättade att det i länet finns åtta geografiska områden där ASIH verkar, med totalt 32 team och att medarbetarna i akuta fall har en inställelsetid på 30 minuter hemma hos patienten vilket många gånger är en svår utmaning. Alla ASIH enheter har samma uppdrag men olika förutsättningar. Knutet till ASIH finns palliativa slutenvårdskliniker dit svårt sjuka patienter kan remitteras.

Sammanfattning och framåtblickande

Eftermiddagen avslutades med en paneldebatt där patientfall diskuterades. Många kloka frågor, synpunkter och förslag till förbättringsåtgärder och samarbetsområden kom upp från den aktiva publiken.

Hela workshopen sammanfattades så slutligen av Helena Adlitzer vid Regionalt cancercentrum och Carita Klasson, Palliativt kunskapscentrum med ett framåtblickande.

Från vänster: Fredrik Sandlund, Helena Adlitzer, Helena Ullgren
Peter Strang, Caritha Klasson