Palliativ vård inom äldreomsorgen – vad kan vi göra tillsammans?

Cirka 150 personer, läkare på särskilt boende, chefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och andra nyckelpersoner och yrkesverksamma inom äldreomsorgen/vården samlades på tisdagseftermiddagen den 31 maj i Bryggaresalen i Stockholm.

Eftermiddagen var startskottet för Palliativt kunskapscentrums nya extrauppdrag från Region Stockholm – att erbjuda fler utbildningar i palliativ vård till läkare på särskilda boenden (SÄBO) och till medarbetare inom kommunal vård och omsorg.

Konferensen inleddes av Christoffer Bernsköld, enhetschef vid enheten för allmänmedicin vid avdelningen för Närsjukvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som berättade om det nya extrauppdraget som Palliativt kunskapscentrum (PKC) fått från regionen för detta år 2022. Christoffer menade att den här eftermiddagen blir ett avstamp och en början för nya framtida arbetssätt som förhoppningsvis inte bara sträcker sig till årets slut.

Därefter tog Fredrik Sandlund, verksamhetschef Palliativt kunskapscentrum vid med att hålla en kort presentation av PKC och Fredrik kunde stolt konstatera att det snart är 23 av 26 kommuner som är med i PKC-samarbetet.

 

Talare på konferensen:

Ida Goliath, sjuksköterska, docent och utredare på Äldrecentrum, talade på temat Tankar – om behov av utveckling av palliativ vård på SÄBO.

Ida Goliath ställde sig frågorna När är livet slut, pratar vi timmar, dagar eller veckor - nej, det är en gradvis process. Ida Goliath menade att det är viktigt att ställa frågor och att prata om döden den sista tiden och att göra det är också en del av den personcentrerade vården. Det görs dock alltför sällan och för att det skall ske oftare är en lösning utbildning och mer kunskap. Ida Goliath refererade också till Dö Bra korten - ett hjälpmedel med samtalsfrågor kring döden.

Se hela Ida Goliaths presentation här.

 

Peter Strang, onkolog, professor i palliativ medicin, KI och dåvarande vetenskaplig ledare för PKC, talade under rubriken Om vikten av ett palliativt förhållningssätt – att ligga steget före.Peter Strang frågade; vilka tankar väcker orden Palliativ vård? Den första definitionen av Palliativ vård kom WHO med 1990, men som sedan uppdaterades 2002. Vid uppdateringen trycktes mer på den tidiga palliativa fasen, att börja behandla i tid och till och med att förebygga. Peter Strang pratade också om varför medvetenheten om tidig palliativ fas är så viktig att ha med sig när man arbetar i vård- och omsorgen.

Se hela Peter Strangs presentation här.

 

En kortare paus bjöd på mingel, nätverkande och gott fika.

 

 

 

 

 

 

Ingeborg Björkman, projektledare Nestor FoU- Center, talade om "För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende. Hur tar man ställning till behandling vid försämrat hälsotillstånd?


Ingeborg Björkman redogjorde för studien med titeln ”Gapet mellan uppdrag, resurser och de äldres behov” som Nestor FoU-center har tagit fram. Totalt 22 personer både från kommunen och regionen har deltagit i den via intervjuer och utifrån studien kan man sammanfattningsvis konstatera att
• Relationen mellan uppdraget och verkligheten haltar.
• Hälso och sjukvården på SÄBO varierar.
• Akuta insatser prioriteras med risk att icke akuta insatser trängs undan.

Se hela Ingeborg Björkmans presentation här.

 

 

Konferensen avslutades med en paneldebatt med Fredrik Sandlund som moderator under rubriken "Samtal om tidigt palliativt förhållningssätt".

Medverkade gjorde Cajsa-Lena Vennström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ramona Ankarberg, chef på SÄBO och Christian Molnar, läkare på SÄBO.
Deltagarna samtalade kring det Tidiga palliativa förhållningssättet och några av de kommentarer som kom fram under gruppens resonemang var:

”SÄBO har blivit synligt i och med pandemin”, ”Utbildning är inte lika med kompetens”, ”Samverka med ASIH”, ”Att lyfta de boendes perspektiv”, ”Vi behöver jobba med Palliativa ombud”, ”Cheferna är mycket viktiga”, ”Vi behöver reflektera över våra upplevelser”, ”Palliativ vård handlar om livet”, "Mer samverkan i teamet” och ”Vi behöver prata mer om döden”.

Avslut och kommande utbildningar 

Som sista programpunkt tackade Fredrik Sandlund alla talare och deltagare för eftermiddagen innan han informerade om PKC:s kommande utbildningar. De utbildningar som kommer tas fram kommer att komplettera PKC:s befintliga utbud, vara hållbara över tid och enligt senaste evidens.

De olika utbildningarnas innehåll som kommer att tas fram baseras på workshops och enkäter som besvarats i slutet på 2021.

Mer om PKC:s kommande utbildningar kan du läsa här!